Arany Iránytű Program

Civil díj 2020 „Legnagyobb hatású projekt”

Az Arany Iránytű program az érzelmileg vagy értelmileg sérült, tanulási motivációjukat vesztett, kudarcokkal terhelt diákok iskolán belüli egy éves mentálhigiénés rehabilitációs és előkészítő programja.

A program olyan jelenségekre keres megoldást, mint a végzettség nélküli iskolaelhagyás, iskolai agresszió, bullying, kamaszkori depresszió, autoagresszió, szerhasználat és fiatalkori bűnözés, melyek egyre növekvő társadalmi problémák. Újszerűsége, hogy a foglalkozásokat iskolai képzés részeként kapják a diákok, ahol a működés keretei minden tekintetben mentálhigiénés állapot javulását szolgálják.

Az iskolákban drámaian megnövekedett a tanulásra motiválatlan, kudarcokat halmozó, érzelmileg sérült, beilleszkedésre képtelen diákok hányada. Sok diák életében 4-5 iskolaváltás is történt, lemaradásokkal küzdenek, sokan kirekesztés és bántalmazás áldozatai voltak. Diákjainkat korábban óriási erőfeszítésekkel sem lehetett tanulásra ösztönözni, nagy volt a lemorzsolódás mértéke, az évismétlések aránya. Közös kutatómunkánk során rájöttünk, hogy a sikeres tanulás legnagyobb akadálya a generalizált szorongás. Ez ma a diákok életében egy általános jelenség, melyet a közösségektől és a természettől való elszakadás, az iskolában átélt passzív-befogadó szerep, az alacsony önértékelés, társadalmi értékválság, bizonytalan jövőkép és az egyéni traumák feldolgozatlansága együttesen okoz.

Magyarországon nem létezik átfogó mentálhigiénés gondozás az érintett célcsoport számára, holott a korosztály érzelmi, szociális és pszichés állapota folyamatosan romlik. A projekt abszolút újszerűsége, hogy korábban nem látott mértékben viszi az iskola falai közé a mentálhigiénés gondozást, a tanulási tevékenységgel egyenrangúként kezeli a nevelésnek ezt az aspektusát. Kiemelt célként kezeli a közösségformálást, az érzelmi intelligencia fejlesztését, mely a társadalmi sikerességhez elengedhetetlen feltétel. Képes kompenzálni a társadalomban jelen lévő és a kamaszokat rendkívül károsan érintő hatásokat, ennek eredményeképpen hozzájárul a későbbi sikeres munkavállaláshoz, családi élethez, egyéni felelősségvállaláshoz, társadalmi együttműködéshez.

Programunk bemutató helyszínén természet-közeli környezetben előkészítő évfolyam működik, ahol a hangsúly az önismereten és a mentálhigiénés gondozáson van. A diákok szabadságot, kiemelt figyelmet és elfogadást kapnak, összetartó közösséget alkotnak. Megismerik önmagukat, rátalálnak belső erőforrásikra, sikerélményeket szereznek, helyreáll az önbecsülésük és képessé válnak a célok kitűzésére. Az átlagos hátterű diákok egy közösséget alkotnak állami gondozott, értelmi sérült és roma származású gyerekekkel, eltűnnek a társadalmi előítéletek. Az önbizalom és a bizalom helyreállításával újra tanulóképes állapotba tudjuk hozni őket és ezzel egy új életpálya lehetősége nyílik meg előttük.

A diákok az első félévben 350 óra mentálhigiénés foglalkozáson vesznek részt, melynek során önismereti és közösségépítő feladatokat vállalnak, konfliktuskezelést tanulnak és intenzíven fejlesztik érzelmi intelligenciájukat. Mentoraink törekednek a motiváció, a kommunikáció, az empátia, a felelősségtudat, az önállóság, és az együttműködés kompetenciák fejlesztésére. A második félévben projektek formájában dolgozzák fel a tananyagot, melynek során a diákok alkotó-résztvevői a tanulási folyamatnak. A program koncepciójáért és napi működéséért a helyszínen dolgozó kinevezett vezető felel. A diákokkal a munka három csoportban, két-két csoportvezető mentor és pedagógus vezetésével zajlik.

Programunk  különlegessége az önkéntes részvétel elve. A diákok önálló döntést hozhatnak arról, hogy részt akarnak-e venni az adott tevékenységekben és büntetlenül maradhatnak passzívak is. Többéves tapasztalat támasztja alá, hogy idővel mind bekapcsolódnak a közösen, örömmel végzett tevékenységekbe, és ekkor már magas fokú elköteleződés figyelhető meg náluk. Nagyra értékelik a döntés szabadságát, amit korábban nem tapasztaltak iskolai környezetben. Újszerű, de elengedhetetlen a teljesítményértékelés átmeneti felfüggesztése. A diákok a korábbi iskolai élményeikből temérdek kudarcot szereztek, frusztráltak a teljesítmény-mérésektől és elkerülő magatartást tanúsítanak. Az értékelés felfüggesztése lehetővé teszi a tevékenység örömének megtapasztalását és az önértékelés fejlődését.

Egy éven át egyetlen közösséget alkot az évfolyam és a hat felnőtt, ami lehetővé teszi a nagyon személyes kapcsolatok, a valódi bizalom létrejöttét, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a kamaszok valóban meg tudjanak nyílni problémáikat illetően. Az új viselkedési modellek, konfliktuskezelési képességek és egyéb szociális kompetenciák így képesek tartósan bevésődni és átvihetőek egy másik környezetbe, másik közösségbe is. Mély személyes kapcsolatuk miatt a diákok hajlandóak szerepmodellnek tekinteni a mentorokat, ezzel számos érték átadhatóvá válik.

Eredmények

A diákok között teljesen megszűnt a tettlegességig fajuló agresszió (ami korábban sajnos mindennaposnak volt mondható), ugrásszerűen javult az együttműködő képesség. A diákok önbecsülése és jövőperspektívája egyértelműen javult. Jelentősen csökkent a kábítószer használat, az egyéb bűncselekmények és szabálysértések is elenyészővé váltak. A diákok sokkal jobban kötődnek az intézményhez.

A szorongás lett az év szava

A ‘szorongás’ lett az év szava a gyerekek szerint 2021-ben egy angol kutatás alapján. Oxford University Press nyolcezer, 7 és 14 év közötti gyerek véleményére volt kíváncsi 85 iskolából szerte az Egyesült Királyságban. (Forrás: LitHub)

Tapasztalatunk szerint az a gyermek, aki nem tudja mit szeretne, aki nem akar, vagy fél az iskolába menni, akinek egészségi tünetei vannak az iskolába járás miatt, akinek kudarcai voltak az előző iskolájában, akinek alacsony az önértékelése, aki kiközösített volt, aki nem élte meg magát sikeresnek, akinek nincsenek barátai, aki érzelmileg be van zárkózva, aki erőszakos tüneteket produkál az mind szorong!

A tanulás egy magasan szervezett kognitív funkció a szorongás a legtöbb tanulási funkciót blokkolja. Nagyon sokat tehetünk azért mi felnőttek, hogy megszüntessük azokat a környezeti és társas tényezőket, melyek a diákok szorongását okozzák. Hét éve kutatjuk, hogyan tudunk valódi partnerségen alapuló, a személyiség kibontakozását elősegítő kapcsolatokat kialakítani a gyerekekkel és hogyan tudjuk őket abban segíteni, hogy egymással is támogató, építő módon kapcsolódjanak. Az Arany Iránytű Programot azzal a céllal hoztuk létre, hogy örömteli, tápláló iskolai légkört és kapcsolatrendszert hozzunk létre ott, ahol erre kevés esély mutatkozott. Következő lépésben felajánljuk tapasztalatunkat mindenki számára, aki szeretne hasonló változást elérni.